Từ 5/12/2017 sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

Từ 5/12/2017 sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

Thông tư số 33/2017 vừa được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành có quy định chi tiết Nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, với việc sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 23/2014.

Cụ thể, Thông tư 33/2017 có hiệu lực từ ngày 5/12/2017, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

Đối với hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Nếu chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Từ 5/12/2017 sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.
Từ 5/12/2017 sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.
Kể từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ phải ghi đầy đủ tên những thành viên trong gia đình

Theo Thông tư số 33, nếu chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển nhượng; nhận chuyển đổi; nhận thừa kế; nhận góp vốn; được tặng cho; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Chẳng hạn: “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.

Nếu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy định, phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải, đây là một trong những giải pháp để loại bỏ tình trạng lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, xóa bỏ tình trạng người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng có sự lằng nhằng do không được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên trong hộ gia đình ngoài chủ hộ.

Theo đại diện văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, về bản chất việc ghi tên các thành viên trong gia đình không khác gì trước đây với những cuốn sổ đỏ của hộ gia đình. Nay việc này cụ thể hoá hơn trên chính cuốn sổ đỏ này tên các thành viên và địa chỉ.

Vị này cho biết: “Trước đây, chúng tôi từng cấp sổ đỏ cho hộ gia đình có 8 thành viên. Thông tư mới giúp giải thích rõ hơn từng thành viên để khi chuyển nhượng, mua bán, người mua và được chuyển nhượng sẽ biết cụ thể từng thành viên trong gia đình và phải có đủ chữ ký của các thành viên đó”.

Cũng theo vị này, trước đây có hai hình thức ghi tên trong sổ đỏ: Một là tên sở hữu cá nhân, hai là sở hữu của hộ gia đình. Nhưng với thông tư mới chỉ có một hình thức là sở hữu hộ gia đình.

my phuoc 3

dat binh duong

 

 

Có thể bạn quan tâm